Köhanteringen gäller för Montessoriförskolan Duvan, Montessoriförskolan Barnabo och Montessoriförskolan Uno.

Kontakt sker genom att maila köansvarig:

koansvarig.umeamontessori@yahoo.com


Köanmälan

Maila till köansvarig:

koansvarig.umeamontessori@yahoo.com

Ange:

 • Barnets namn
 • Barnets personnummer (10 siffror)
 • Vårdnadshavares namn och personnummer (10 siffror)
 • Folkbokföringsadress*
 • Telefonnummer
 • Önskemål om förskola, ange 1,2 eller 3 alternativ. Eller alla.**
 • Ev. förtur (se kriterier)
 • Preliminärt startdatum
 • E-post adress dit vidare kommunikation önskas. båda vårdnadshavarna

* Om du inte är folkbokförd i Umeå kommun erbjuds du plats under förutsättning att hemkommunen godkänt placering.

**Vid erbjudande av plats: Om du tackar JA eller NEJ till något av dina önskemål av förskola stryks ditt barn ur kön. Önskar du sedan byta Montessoriförskola behöver du ställa ditt barn på nytt i kö och du erhålls nytt ködatum.

När anmälan gjorts erhålls bekräftelsemail inom några dagar. Om ingen bekräftelse skett, sänd anmälan igen och påpeka att ingen bekräftelse erhållits. Ansökan registreras med anmälningsdatum som ködatum. Det finns inga kostnader kopplade till att ställa sig i kö.

Registrering av personuppgifter

Enligt lag får ej personuppgifter sparas utan att personen har informerats. När du ställer ditt barn i kö ger du ditt samtycke, d.v.s. godkänner, att Montessoriförskolan Barnabo, Montessoriförskolan Duvan och Montessoriförskolan Uno registrerar och sparar ditt barns och båda vårdnadshavarnas personuppgifter. Personuppgifterna finns registrerade under den tid som ert barn står i vår kö.

Önskar ni att era personuppgifter raderas måste ni maila oss och meddela detta. I och med att personuppgifterna raderas, tas även ert barn ur vår kö.

Informationen ovan ges med hänvisning till GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller fr.o.m. 25 maj 2018.


Information in English

To place your child in que, please email us following information:

 

* Childs name

* Birthdate (10 digits)

* Custodians/Parents name and Birthdate (10 digits)

* Adress of national registration 

* Telephone number, to both of the custodians/parents

* Please let us know if you wish to place your child in que to all three preeschools or name a specific * Duvan, Barnabo or Uno.

* What date you wish to start?

* Email adress to both custodians/parents, so we can send you information if we need to.

 

( If you´re Adress of national registration isn´t in Umeå, we need to have your municipality to authorize the placement first, before your child can start)

 

(When you place your child in the que you accept that we save your personal data according to GDPR 25 may -18)

 

Best regards que administratior for Umeå Montessori preeschools Duvan, Barnabo, Uno

 

  

Fördelning av platser

Vid ledig plats ska erbjudande gå till de barn som står i Montessoriförskolornas kö i följande ordning:

 1. Förtur ges i första hand till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, samt till barn som av sociala skäl behöver stöd. Detta behov ska styrkas med ett intyg vid anmälan. Först och främst gäller att anmälan skett till köansvarig för att placering ska vara aktuell.
 2. Förtur ges i andra hand till syskon till ett barn som är placerat på Montessoriförskolan Duvan, Barnabo eller Uno. Förtur gäller i första hand till den förskola där barnet i fråga är placerat.
 3. Övriga barn i kö.

Inom varje turordningspunkt (1-3) gäller turordning efter ködatum. Om flera barn har samma kötid tilldelas platsen det äldre barnet.

När du blir erbjuden plats

För höstens placeringar ges  besked under våren. För placering vid övriga tider på året ges besked så fort en plats finns tillgänglig. Enligt skollagen ska placering ske så att barngrupperna har lämplig sammansättning och storlek.

Inskolning

När du som förälder tackat JA till placering i förskolan förväntas det finnas ett omedelbart behov av platsen. Den aktuella förskolan skickar dig inskolningsdatum och tider. Den individuella inskolningen beräknas ta två veckor. Under semesterperioden sker inga inskolningar.

Schema utifrån vistelsetid

Du ska lämna in de tider ditt barn behöver vara på förskolan. Schema för vistelsetid ska svara mot vårdnadshavares arbets- eller studieschema inklusive skälig tid för hämtning och lämning.


 
 
 
 
 
 
 

 

© Copyright Montessoriförskolan Duvan Umeå