Köregler

Köhantering och anmälan

Köhanteringen gäller för Montessoriförskolan Barnabo, Montessoriförskolan Duvan och Montessoriförskolan UNO.

Köanmälan
Maila till Köansvarig
I anmälan ska följande anges:
o Barnets namn
o Barnets personnummer (10 siffror)
o Vårdnadshavares namn och personnummer (10 siffror)
o Folkbokföringsadress*
o Telefonnummer
o Önskemål om förskola. Ange 1,2 eller 3 alternativ. Eller ”alla”.
o Ev förtur (för kriterier; se nedan)
o Önskat startdatum
o E-post adress dit vidare kommunikation önskas

*Om du inte är folkbokförd i Umeå kommun erbjuds du plats under förutsättning att hemkommunen godkänt placering.

När anmälan gjorts erhålls bekräftelsemail inom några dagar, om ingen bekräftelse skett, sänd anmälan igen och påpeka att ingen bekräftelse erhållits.

Ansökan registreras med anmälningsdatum som ködatum.

Det finns inga kostnader kopplade till att ställa sig i kö för en plats.

Förtur

  1. Förtur ges i första hand till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling samt till barn som av sociala skäl behöver stöd. Detta behov ska styrkas med ett intyg vid anmälan. Först och främst gäller att anmälan skett till köansvarig för att placering ska vara aktuell.
  2. Förtur ges i andra hand till syskon till ett barn som är placerat på Montessoriförskolan Barnabo, Duvan eller Uno (Förtur gäller i första hand till den förskola där barnet i fråga är placerat).
  3. Förtur ges i tredje hand till barn till personal som har en tillsvidareanställning vid Montessoriförskolan Barnabo, Duvan eller Uno.
  4. Förtur ges i fjärde hand till barn som tidigare varit placerad på Montessoriförskolan Barnabo, Duvan eller Uno och som har varit ledig eller borta från Umeå. (Förtur ges i första hand till den förskola där barnet i fråga varit placerad.)
  5. Förtur ges i femte hand till syskon till ett barn som tidigare varit placerad på Montessoriförskolan Barnabo, Duvan eller Uno. (Förtur gäller endast till den förskola där barnet i fråga varit placerad.)
  6. Förtur ges i sjätte hand till barn som har plats vid en annan Montessoriförskola.

Inom varje turordningspunkt (1-6) gäller turordning efter ködatum.

Turordningspunkterna gäller endast i mån av plats i aktuell barngrupp på respektive förskola.

Av pedagogiska skäl (Montessoripedagogiken) strävar varje förskola efter en jämn ålders- och könsfördelning.

När du blir erbjuden plats

För höstens placeringar ges i de flesta fall besked före midsommar. För placering vid övriga tider på året ges besked så fort en plats finns tillgänglig. Enligt skollagen ska placering ske så att barngrupperna har lämplig sammansättning och storlek.

Inskolning

När du som förälder tackat ja till placering i förskolan förväntas det finnas ett omedelbart behov av platsen, vilket innebär att barnet påbörjar sin inskolning från beslutat placeringsdatum. Den individuella inskolningen beräknas ta två veckor. Under semesterperioden sker inga inskolningar.

Schema utifrån vistelsetid

Du ska lämna in de tider ditt barn behöver vara på förskolan. Schema för vistelsetid ska svara mot vårdnadshavares arbets- eller studieschema inklusive skälig tid för hämtning och lämning.