Likabehandling

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 
Montessoriförskolan Duvan 2016/2017

Bakgrund
Denna likabehandlingsplan bygger på riktlinjer ur två lagar, diskrimineringslagen och skollagen. Diskrimineringslagen, 3 kap 16§, säger att det varje år skall upprättas en likabehandlingsplan. Skollagen, 6 kap 8§, säger att det även skall upprättas en årlig plan mot kränkande behandling. Dessa båda kan föras samman och bildar då en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.
Våra lagtexter och styrdokument säger följande:

Barnkonventionen:
”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion, de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.”

”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerhetsställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.”

Diskrimineringslagen (2008:567)
”Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. ” (2 kap. 5§)

Skollagen (2010:800)
”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.”

”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.” (1 kap. 5§)

Läroplanen
”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.”
(Lpfö 98, rev 2010, s. 4)

”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. ”
(Lpfö 98, rev 2010, s.4)

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”
(Lpfö 98 rev 2010, s. 5)

 

Definitioner

Mobbing ”En upprepad negativ handling som inbegriper att någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Mobbing är något som upprepas och pågår under en längre tid.”
(Skolverket, rapport nr: 353/2011

Kränkande behandling – ”Kränkande behandling är när barns eller elevers värdighet kränks vid enstaka tillfällen. Dessa handlingar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningar kan vara synliga och handfasta, men också dolda och subtila. De kan uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiskt våld. Att frysa ut någon eller hota någon räknas också som kränkning.”
(Skolverket, rapport nr: 353/2011)

Trakasserier – ”Trakasserier är kränkningar som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna…” se sid.8.
(Skolverket, rapport nr: 353/2011)

 

Diskriminering – kan vara direkt eller indirekt. ”direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation och missgynnandet har samband med…”  någon av de sju diskrimineringsgrunderna, se sid. 8 (Diskrimineringslag 2008:567, 1 kap.4§)
”indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med …” någon av de sju diskrimineringsgrunderna, se sid. 8 (Diskrimineringslag 2008:567, 1 kap.4§)

 

Syfte
Vi på Montessoriförskolan Duvan arbetar för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Denna likabehandlingsplan ska hjälpa oss att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier och annan kränkande behandling.

Vision
Vår vision är att alla barn ska känna sig trygga och accepterade för den de är, oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, kön, funktionshinder, könöverskridande tillhörighet eller ålder.

Mål
Vår målsättning är att alla barn skall:

  • känna sig trygga
  • bygga upp en naturlig förståelse för att alla människor har lika värde oavsett de individuella olikheterna som kan finnas
  • bli sedda och bekräftade
  • bli respekterade för den de är och kunna vara sig själva i alla situationer
  • känna tillhörighet till gruppen
  • få utveckla en god självkänsla
  • känna empati och medkänsla för andra medmänniskor
  • få kunskaper och sociala färdigheter för ett gott socialt samspel
  • få en förståelse och kunskap över olika livsvillkor och etnisk bakgrund

Analys av nuläget/kartläggning
Arbetet mot likabehandlingsplanens syfte är något som finns med oss varje dag i våra möten med barnen. Vi har i och med denna revidering och nya utformning av vår likabehandlingsplan underlättat för möjligheterna att kunna utvärdera och kvalitetssäkra detta arbete.

Eftersom vi arbetar med ganska små barn upplever vi inte att vi har så stora problem med olika former av kränkande behandling. Barnen här har ännu inte fått så många fördomar. Dessa kommer senare från äldre barn och vuxna vilket gör vårt främjande arbete ännu viktigare. Maria Montessori såg vikten av att börja med barnen för att skapa ett fredligt klimat i världen och ett samhälle där människor ser på varandra med ömsesidig respekt. Dessa tankar finns överallt i vår verksamhet då den bygger på hennes pedagogik.

Främjande arbete
Genom att bemöta barnens frågor och funderingar på ett enkelt och naturligt sätt, främjar vi barns förståelse för alla människors lika värde.

Vi strävar efter att visa barnen mångfald när vi väljer olika material, böcker, bilder, leksaker, media samt att vara goda förebilder.

Vi ser och bekräftar alla barn på förskolan genom att alltid möta upp och säga god morgon när de kommer och hej då när de går hem. På samlingen uppmärksammar vi vilka barn som är på förskolan, om någon kompis är ledig eller sjuk. Vi är engagerade och närvarande personal under barnens vistelse på förskolan.

Vi tar alla barn på allvar och visar dem respekt. Vi arbetar för att stärka gruppen och skapa ett positivt gruppklimat och en ”Vi-känsla”.

Vi ser alla människors olikheter som en positiv naturlig tillgång i barnens utveckling och vi försöker skapa en förståelse för att alla människor är unika.
”Det finns nån av varje sort
Nån är lång och nån är kort
Nån är stark och nån är svag
men ingen är precis som jag.”

Vi förstärker och lyfter fram positivt beteende och sätter ord på känslor i situationer som uppstår. Vi hjälper och stöttar barnen i vardagliga situationer.
Vi uppmuntrar och visar på att det är viktigt att visa hänsyn och lyssna på varandra.
Vi arbetar för att alla barn ska få en förståelse för människors olika livsvillkor och levnadsförhållanden. Detta gör vi genom tematiskt arbete, vårt montessorimaterial, litteratur och andra media.
Vi arbetar för en miljö som kännetecknas av värme och engagemang där det finns tydliga gränser mot oacceptabla beteenden.

Upptäckande arbete
Vi finns hela tiden i barnens närhet. Vi lyssnar och tar barnen på allvar när de berättar om olika situationer för oss. Vi arbetar för en god dialog och nära samarbete i arbetslaget samt för en aktiv dialog med föräldrarna för att ytterligare kunna fånga upp saker som händer. Vi observerar barngruppen och har barnintervjuer för att få en uppfattning om vilket klimat som råder bland barnen samt fånga upp tecken och situationer som visar om någon inte mår bra. Alla upplevelser av kränkande behandling skall få en reaktion från en vuxen, annars kan det upplevas som att vi accepterar beteendet.

Åtgärdande arbete
Det åtgärdande arbetet anpassas efter den aktuella situationen. Olika situationer kräver olika åtgärder. Vissa situationer kräver även dokumentation.

Det är alltid viktigt att ta tag i situationen på en gång och lyssna på de berörda barnen och låta dem själva berätta hur de upplevt situationen. Vi hjälper barnen genom att stötta, sätta ord på känslorna och visa dem vad som är rätt och fel. Vi uppmanar barnen till att ”säga förlåt på riktigt, det är faktiskt viktigt”.

Informera berörd personal.

Informera och samarbeta med berörda föräldrar.

Uppföljning i barngrupp vid t.ex. samlingar.

Om det uppstår situationer som vi inte kommer tillrätta med tar vi hjälp utifrån av Centrala resursteamet.

Vårt arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna
Vi ser montessoripedagogiken som ett verktyg i sig för att arbeta med de sju diskrimineringsgrunderna. Maria Montessori såg varje barn som unikt och genom att låta dem följa sin egen väg får de samma möjligheter till utveckling.
Kön – att någon är kvinna eller man
Mål
Vi vill att vår verksamhet skall bygga på ett genusperspektiv som främjar jämställdhet. Genomförande
Vi försöker medvetandegöra vårt sätt att bemöta och förhålla oss till barnen, både pojkar och flickor, för att kunna skapa ett jämställt klimat. Vi erbjuder alla barn samma möjligheter till olika aktiviteter.

Etnisk tillhörighet – nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande
Mål
Att ge alla samma möjligheter och rättigheter oberoende av etnisk tillhörighet.
Genomförande
Genom vårt förhållningssätt och genom att vara öppen för alla olika kulturer.

Religion eller annan trosuppfattning
Mål
Vi ska inte särbehandla någon på grund av religion eller annan trosuppfattning.
Genomförande
Genom att vi har ett öppet förhållningssätt och genom att föra en dialog med föräldrar.

Sexuell läggning – homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
Mål
Vi ska vara fördomsfria, lyhörda och arbeta för en ökad förståelse för olika sexuella läggningar och hur olika familjer kan se ut.
Genomförande
Vi bemöter alla frågor och funderingar och försöker ge så enkla och tydliga svar som möjligt. Vi tänker på vilka material vi använder oss av. Vi stöttar barnen i deras rollfördelning i olika aktiviteter och lekar.

Funktionshinder – varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan tänkas uppstå
Mål
Vi ska ge alla barn samma möjligheter och rättigheter utifrån sina förutsättningar.
Genomförande
Genom att vara flexibla och genom att se möjligheter istället för hinder.

Könöverskridande identitet – att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön
Mål
Vi vill att alla ska känna sig trygga och accepterade i den personlighet man har.  Alla ska få vara precis som man är! Alla ska få klä sig på det sätt som känns naturligt och bekvämt utan att något anses konstigt.
Genomförande
Vi bemöter alla på samma positiva sätt. Vi använder oss av pedagogiska medel för att lyfta fram alla olika könsidentiteter.

Ålder – uppnådd livslängd
Mål
Vårt mål är att alla barn ska få samma rättigheter och möjligheter oberoende av deras ålder.
Genomförande
Genom att vi tar hänsyn till barnens ålder och mognad i val av aktiviteter stärker vi barnen i deras utveckling.

(Samtliga definitoner i avsnittet ovan är hämtade från Diskrimineringslagen (2008:567) 1kap. 5§)

Ansvar
Förskolechef ansvarar för att likabehandlingsplanen förankras hos all personal och följs. Förskolechef ansvara även för att planen revideras en gång per år.
All personal ansvarar för att likabehandlingsplanen genomsyrar den vardagliga verksamheten.

Kvalitetssäkring/utvärdering
Denna likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling ingår som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vårt arbete utifrån den skall utvärderas kontinuerligt.